Vedtægter

Klubben:
§ 1.1 Klubbens navn er Sydbyens Tennis Klub (STK), stiftet i 1990.
§ 1.2 Klubbens formål er at udbrede kendskab til og færdighed i tennis.
§ 1.3 Klubben kan tilsluttes de forskellige unioner.


Medlemmer:
§ 2.1 Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver,
         der er fyldt 16 år pr. 1/1 det år, man tilmeldes.
§ 2.2 Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver,
         der er under 16 år pr. 1/1 det år, man tilmeldes.
§ 2.3 Gæster kan benytte anlægget efter gældende reglement.
§ 2.4 Æresmedlemmer kan, på bestyrelsens forslag, vælges af generalforsamlingen.
         10 års tjeneste i bestyrelsen udløser automatisk en indstilling til æresmedlemsskab.


Kontingent og regnskab:
§ 3.1 Klubbens regnskabsår er 1/7 til 30/6.
§ 3.2 Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.
         Kontingentet betales hvert år i april måned.
§ 3.3 Kvittering for betalt medlemskontingent gælder som medlemskort.
§ 3.4 Klubbens årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
         Revisoren vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
         Der vælges tillige en revisor suppleant.


Eksklusion:
§ 4.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
         Beslutningen herom kræver tilslutning fra et flertal i klubbens bestyrelse.
§ 4.2 Medlemmer skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre
         sit forsvar, og kan forlange spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende
         ordinære generalforsamling.


Bestyrelsen:
§ 5.1 Klubbens ledelse består af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, som
         vælges af generalforsamlingen.
§ 5.2 Bestyrelsens medlemmer vælges som udgangspunkt for 2 år ad gangen. På hver
         generalforsamling skal mindst 3 af bestyrelsens medlemmer fortsætte i bestyrelsen det
         efterfølgende år.
§ 5.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 2 uger efter den årlige generalforsamling, med
         formand, næstformand og kasserer.
         De afgående bestyrelsesmedlemmer deltager i det konstituerende bestyrelsesmøde.
§ 5.4 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
§ 5.5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt
         formand eller næstformand, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens
         stemme afgørende.
§ 5.6 Bestyrelsens beslutninger indføres i protokol.
§ 5.7 Til at løse opgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg i et omfang, som den skønner
          nødvendig.


Generalforsamlingen:
§ 6.1 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
§ 6.2 Den ordinære generalforsamling afholdes i september/oktober måned og indkaldes
         med mindst 14 dages varsel ved ophæng i foreningens klubhus.
§ 6.3 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Kun aktive seniormedlemmer er
         stemmeberettigede.
§ 6.4 Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, når mindst 10 stemmeberettigede
         medlemmer er tilstede. I modsat fald indkaldes til en ny generalforsamling, der er
         beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.


Generalforsamlingens dagsorden:
§ 7.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab for det forløbne regnskabsår til
    godkendelse, samt forelæggelse af budgettet for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på general
    forsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde i skriftlig form senest 3
    dagen før generalforsamlingens afholdelse.
5. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer (3 skal genvælges)
6. Valg af en revisor og 1 revisor suppleant.
7. Eventuelt.


Ekstraordinær generalforsamling:
§ 8.1 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 2 af bestyrelsens medlemmer
         eller 20 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver begæring herom.
§ 8.2 Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er modtaget af
         bestyrelsen.
§ 8.3 Dagsorden skal indeholde oplysning om det/de emner, der ønskes behandlet.


Beslutninger:
§ 9.1 En generalforsamlings beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
§ 9.2 Såfremt et medlem af bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer
         ønsker det, skal afstemningen og valg foregå skriftligt.
§ 9.3 Ved stemmelighed bortfalder stillede forslag.
§ 9.4 Referat af generalforsamling og dennes beslutninger indføres i protokol.


Ændring af vedtægter:
§ 10.1 Ændring af klubbens vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling og
           vedtages med 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.


Klubbens opløsning:
§ 11.1 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed indkaldt
           ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst
           1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets
           vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
              Hvis ikke halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, indkaldes til en
              ny generalforsamling, hvorefter beslutningen træffes med ovennævnte stemmeflertal,
              uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.
§ 11.2 På denne generalforsamling træffes der beslutning om, hvorledes man skal forholde
           sig til klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt
           stemmeflertal her tilstrækkeligt.


Hæftelse:
§ 12.1 Hverken medlemmer eller klubbens bestyrelse kan personligt hæfte for foreningens
           eventuelle gæld.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. oktober 2013.